Stichting Helper

doel|bestuur|beleid

Ons doel

Ons doel is het bevorderen van
maatschappelijke en pastorale initiatieven. 

Als dat niet lukt uit eigen middelen of eigen kunnen willen we dat mogelijk maken middels het ter beschikking stellen van daartoe te werven gelden en middels het leveren van expertise en diensten. 

Voorbeelden bedoelde initiatieven:

– Acute hulp individuen eerste levensbehoeften en/of geestelijke nood.

– Acute hulp initiatieven onderdak en/of zorgtoeleiding.

– Opstart en/of consolidatie sociaal-maatschappelijke initiatieven.

– Opstart en/of consolidatie pastoraal-maatschappelijke initiatieven. 

AUT056632_Fotolia_142828222_XL

Ons bestuur

Voorzitter

André Sluik

a.sluik@stichtinghelper.nl

06-40126774

linkedin.com/in/asluik

 

Penningmeester

Gerrit Duerink

g.duerink@stichtinghelper.nl 

06-37550429

linkedin.com/in/gerrit-duerink-41376a28

Secretaris

André Sluik

(Totdat een secretaris als derde lid aan het bestuur zal zijn toegevoegd.)

Beloning bestuur

Vanuit de motivatie tijd en ervaring ter beschikking te willen stellen aan het besturen van de stichting, is het bestuurswerk onbezoldigd. 

 

 

Ons beleid

DOEL

Het doel van de stichting is het bevorderen van maatschappelijke en pastorale initiatieven tot persoonlijk en algemeen nut.  Als dat niet lukt uit eigen middelen of eigen kunnen willen we dat mogelijk maken middels het ter beschikking stellen van daartoe te werven gelden en middels het leveren van expertise en diensten.

Voor wie vanaf de straat niks meer heeft, kunnen we zorgen voor de eerste levensbehoeften. Van tandenborstel tot bed.

Voor wie niet meer weet hoe het verder moet, kunnen we zorgen voor de eerste geestelijke nood. Van luisteren tot gebed.

Voor raad en daad bij de opstart en/of consolidatie van sociaal-maatschappelijke en pastoraal-maatschappelijke initiatieven.

 

GELDMIDDELEN

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

a. fondsen, subsidies en donaties;

b. verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling;

c. vergoedingen voor door de stichting verrichte prestaties;

d. alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen door de stichting slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.


BESTUUR

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal van bij voorkeur drie leden. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

Het bestuur bestaat uit voorzitter André Sluik (en secretaris) en penningmeester Gerrit Duerink. Een derde bestuurslid wordt gezocht om de secretarisfunctie te vervullen.

Alleen natuurlijke personen zijn benoembaar tot bestuurslid.

Het bestuur kan een rooster van aftreden vaststellen, krachtens welk rooster elke drie jaar één bestuurslid aftreedt. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar.

De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Het bestuur kan besluiten tot een vergoeding van reis- en verblijfskosten aan bestuursleden.

Indien het bestuur tijdelijk uit minder dan drie respectievelijk uit minder dan door het bestuur vastgestelde aantal bestuursleden bestaat blijft het niettemin bevoegd, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk zodanige maatregelen te treffen dat in de vacature(s) kan worden voorzien.

 

VERTEGENWOORDIGING

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting.

 Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de stichting voor zover de wet niet anders bepaalt. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Het bestuur kan een bestuurslid en/of een derde machtiging verlenen om de stichting binnen de in de volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

 

VERGADERING

Het bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of een ander bestuurslid zulks gewenst acht. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk tenminste zeven dagen van tevoren -de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend- onder vermelding van de plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.

Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is een geldige besluitvorming van het bestuur niettemin mogelijk, mits in de betreffende vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en geen der
bestuursleden zich alsdan tegen de besluitvorming verzet.

De bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid door een door de vergadering aan te wijzen ander bestuurslid. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien tenminste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Van elke bestuursvergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens afwezigheid door een daartoe aangewezen bestuurslid. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in een volgende bestuursvergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van die vergadering ondertekend. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.

 

BESLUITVORMING

Ieder bestuurslid heeft één stem. Voor zover in dit beleidsplan niet anders is bepaald, worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel in een volgende vergadering opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen wederom, dan is het voorstel verworpen. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.

Buiten vergadering kunnen bestuursbesluiten worden genomen, mitsalle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk voor het voorstel heeft verklaard.

 

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen. De balans en staat van baten en lasten worden ontworpen door de penningmeester en aan het bestuur voorgelegd vóór een door het bestuur te bepalen datum. Vaststelling door het bestuur van de door de penningmeester ontworpen stukken strekt tot decharge van de penningmeester.

Het bestuur is verplicht stukken, boeken, bescheiden en andere gegevensdragers alsmede de balans en staat van baten en lasten zeven jaren lang te bewaren.